Prijs Professor Romain Yakemtchouk voor de Studies der Internationale Betrekkingen

Tekst vastgelegd door de Bestuurscommissie tijdens haar zitting van 25 september 2013 en gewijzigd tijdens haar zittingen van 25 maart 2015 en 28 september 2016.

1. Om de herinnering aan Professor Romain Yakemtchouk en zijn werk op het gebied van de internationale betrekkingen levendig te houden, richt de Koninklijke Academie voor Overzeese Weten-schappen, op initiatief van Professor Romain Yakemtchouk (†) en van Mevrouw Marie-Thérèse Bockstaele (†), eredirecteur van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (Egmont)., in haar schoot een Professor Romain Yakemtchoukfonds op.

2. Het Fonds is samengesteld uit een hiertoe geschonken beginkapitaal van 25 000 EUR. Het zal verhoogd worden met de interesten die het kapitaal zal opbrengen, alsook met de eventuele schenkingen en legaten om het Fonds te vergroten.

3. Het Fonds wordt beheerd door de Bestuurscom-missie van de Academie, die er een aparte boekhou-ding van houdt.
Ingeval het vermogen van het Fonds niet meer zou volstaan om een prijs van een merkelijke waarde toe te kennen, zal de Bestuurscommissie kunnen besluiten het saldo bij het patrimonium van de Academie te voegen.
Een mogelijke beslissing om het Fonds bij het patrimonium van de Academie te voegen kan enkel genomen worden minstens vijftig jaar na zijn oprichting.

4. Het Fonds wordt opgericht om met een prijs genaamd „Prijs voor de Studies der Internationale Betrekkingen Professor Romain Yakemtchouk” de auteur van een doctoraalscriptie van hoge wetenschappelijke waarde te bekronen, verdedigd sinds minder dan drie jaar, opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Spaans, over een onderwerp in verband met de internationale betrekkingen of de vredesproblematiek. De nadruk moet op de overzeese landen worden gelegd.

5. De leden van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen kunnen niet genieten van de toekenning van de Prijs.

6. De waarde van de Prijs bedraagt 2 500 EUR. Hij zal om de drie jaar toegekend worden en voor het eerst in 2015. De Bestuurscommissie kan het bedrag en de periodiciteit van de Prijs veranderen.

7. De ingediende scripties moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 februari van het jaar waarin de Prijs toegekend wordt: zes papieren en één elektronische versie. Voor kandidaten uit overzeese gebieden (ontwikkelings- en groeilanden) volstaan drie papieren exemplaren en één elektronisch document. De kandidaten zullen een samenvatting van maximum 1 200 woorden bij hun aanvraag voegen, evenals een curriculum vitae en een motivatiebrief.

8. De Prijs wordt toegekend door de Klasse voor Menswetenschappen op voorstel van een Commissie ad hoc.

Deze is als volgt samengesteld:

a. Wijlen Mevrouw Marie-Thérèse Bockstaele, eredirecteur van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (Egmont), of haar vertegenwoordiger;
b. De Vast Secretaris, die er het secretariaat van waarneemt;
c. Twee leden aangewezen door de Klasse voor Menswetenschappen tijdens haar zitting die gehouden wordt in de maand februari die volgt op het neerleggen van de scripties, gekozen uit de gewone, eregewone, geassocieerde en eregeassocieerde leden van de Academie;
d. De decaan van de faculté des sciences politiques van de Université catholique de Louvain of een professor die hem vertegenwoordigt.

De Commissie kan eveneens één of twee specialisten aan haar werkzaamheden toevoegen, zelfs van buiten de Academie, indien zij dit nuttig acht gelet op de onderwerpen van de neergelegde scripties.

9. Het verslag van de Commissie ad hoc wordt meegedeeld aan de Klasse voor Menswetenschappen vóór 10 mei die volgt op de samenstelling van deze Commissie.

10. Over de deliberatie van de Commissie wordt niet gecorrespondeerd.

11. De Klasse voor Menswetenschappen wijst de laureaat aan tijdens haar zitting van mei. Deze aanwijzing zal geschieden door stemming met opgeheven hand van de aanwezige gewone, geasso-cieerde en corresponderende leden. Om aangewezen te worden moet een kandidaat de volstrekte meerder-heid van de stemmen te behalen. Indien geen enkele kandidaat deze meerderheid behaalt na drie achter-eenvolgende stemronden, wordt de Prijs niet toegekend en blijft het bedrag dat voorzien werd voor deze toekenning bij het Fonds.

12. De Prijs zal niet kunnen opgesplitst worden.

13. De auteur van het bekroonde werk zal de titel dragen van „Laureaat van de Prijs voor de Studies der Internationale Betrekkingen Professor Romain Yakemtchouk”.

14. De Academie kan de publicatie door haar zorgen van het bekroonde en nog niet gepubliceerde werk overwegen. De laureaat is verplicht in al zijn latere publicaties die betrekking hebben op zijn bekroonde werk de Academie en de Prijs te vermelden.