Yola Verhasseltprijs voor Tropische Geografie

Tekst vastgelegd door de Bestuurscommissie tijdens haar zitting van 21 september 2006 en gewijzigd tijdens haar zittingen van 23 maart 2011, 25 september 2013 en 28 september 2016.

1. Ter gelegenheid van de bevordering tot het erelidmaatschap van professor Yola Verhasselt, Vast Secretaris van 1995 tot 2005, richt de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van België in haar schoot een Fonds op bestemd voor de toekenning van een Prijs genaamd „Prijs voor Tropische Geografie Yola Verhasselt”.

2. Het Fonds is samengesteld uit een beginkapitaal bestaande uit giften hiertoe aan de Academie geschonken. Het zal verhoogd worden met de interesten die het kapitaal zal opbrengen evenals met de eventuele schenkingen en legaten aan de Academie om het Fonds te vergroten.

3. Het Fonds wordt beheerd door de Bestuurscommissie van de Academie die er een aparte boekhouding van houdt.
Ingeval het vermogen van het Fonds niet meer zou volstaan om een prijs van een aanzienlijke waarde toe te kennen, kan de Bestuurscommissie beslissen het saldo bij het patrimonium van de Academie te voegen.
Een eventuele beslissing om het Fonds in het patrimonium van de Academie te integreren kan echter niet genomen worden vóór vijftig jaar na zijn oprichting.

4. De leden van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen kunnen niet genieten van de toekenning van de Prijs. 

5. De laureaat van de Prijs voor Tropische Geografie zal een reiskrediet ontvangen bestemd om veldwerk te financieren op het gebied van tropische geografie.

6. Het bedrag van de Prijs wordt op 2 500 EUR vastgelegd. De Prijs zal om de drie jaar toegekend worden en voor het eerst in 2007. De Bestuurscommissie mag bedrag en periodiciteit van de Prijs wijzigen.

7. De projecten moeten in vijf exemplaren op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 februari van het jaar waarin de Prijs toegekend wordt.

8. De Prijs wordt toegekend door de Klasse voor Menswetenschappen op voorstel van een Commissie ad hoc.
Deze is als volgt samengesteld:

1. Mevrouw Yola Verhasselt;
2. De Vast Secretaris, die het secretariaat ervan verzekert;
3. Een lid van elke Klasse, bij voorkeur geograaf (m.n. de Klasse voor Menswetenschappen, de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, de Klasse voor Technische Wetenschappen), door zijn respectieve Klasse aangeduid tijdens de zitting gehouden in de maand februari volgend op het neerleggen van de projecten, onder de (ere)gewone, (ere)geassocieerde en (ere)corresponderende leden van de Academie.

De Commissie kan eveneens een of twee specialisten, zelfs van buiten de Academie, bij de jury laten aansluiten indien zij dit, na kennisname van de neergelegde projecten, nuttig acht.

9. Het verslag van de Commissie ad hoc wordt aan de Klasse voor Menswetenschappen meegedeeld vóór 10 mei volgend op de beraadslaging van de genoemde Commissie.

10. Over de deliberatie van de Commissie wordt niet gecorrespondeerd.

11. De Klasse voor Menswetenschappen duidt de laureaat aan tijdens haar meizitting. Deze aanduiding zal geschieden door stemming met opgeheven hand van de aanwezige (ere)gewone, (ere)geassocieerde en (ere)corresponderende leden van de Klasse. Om aangeduid te worden, moet een kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen verkrijgen. Indien geen enkele kandidaat een dergelijke meerderheid na drie stemronden verkrijgt, wordt de Prijs niet toegekend en blijft het voor de toekenning voorbehouden bedrag bij het Fonds.

12. De Prijs kan niet opgesplitst worden.

13. De verkozen kandidaat zal de titel dragen van „Laureaat van de Prijs voor Tropische Geografie Yola Verhasselt”. De bekendmaking zal gebeuren tijdens de openingszitting van het academiejaar.

14. De Academie kan de publicatie van de onderzoeksresultaten overwegen. De laureaat is verplicht in al zijn latere publicaties die betrekking hebben op zijn bekroonde werk de Academie en de Prijs te vermelden.

 

Reglement voor de indiening van de projecten en het gebruik van het reiskrediet

1. Algemene voorwaarden

Elke kandidaat voor de Prijs voor Tropische Geografie is verplicht aan volgende voorwaarden te voldoen opdat zijn project geldig onderzocht zou kunnen worden door de jury belast met de toekenning van de Prijs.

1. In het bezit zijn van een doctoraatsdiploma in de Geografie (in de loop van de laatste vijf jaar behaald) of in een doctoraatsopleiding geografie ingeschreven zijn.
2. Verbonden zijn aan een Belgische universiteit of wetenschappelijk instituut.
3. Een onderzoeksproject indienen (motivatie en beschrijving) i.v.m. tropische geografie, vergezeld van de mening van een onderzoeksdirecteur of promotor Doctor in de Geografie of gelijkwaardig.

2. Procedure voor de indiening van de projecten

Om ontvankelijk te zijn moeten de projectbeschrijvingen verplicht volgende informatie bevatten:

1. Het doel van het project, een beschrijving en een gedetailleerd werkplan;
2. De motivatie van de kandidaat om dit veldwerk te doen;
3. Het bewijs van samenwerking van de kandidaat met plaatselijke wetenschappers;
4. Een begrotingsvooruitzicht (zie hierna);
5. De andere aangevraagde of verkregen kredieten voor het verwezenlijken van het project;
6. Het curriculum vitae van de kandidaat;
7. Het oordeel van de onderzoeksdirecteur of promotor zowel wat betreft de gegrondheid van het project als de geschiktheid van de kandidaat om het te realiseren.

3. Betaling en gebruik van het reiskrediet

1. Het bedrag van de Prijs wordt ter beschikking van de laureaat gesteld ten laatste dertig dagen na de beslissing van de Klasse.
2. Het reiskrediet is bestemd om, binnen de perken van het toegekende bedrag, de kosten te dekken van de heen- en terugreis in economy class van de laureaat van zijn woonplaats in België tot de plaats van zijn overzeese werk, de verblijfkosten overzee, de lokale verplaatsingen, de kleine uitrusting, het materieel en de producten nodig om het geplande veldwerk uit te voeren.
3. De Academie zal de uitgaven die het bedrag van het reiskrediet overschrijden niet op zich nemen.
4. Het toegekende reiskrediet mag in geen geval een welkdanige vergoeding uitmaken ten bate van de laureaat.
5. De toekenning van de Prijs voor Tropische Geografie brengt geen enkele verplichting mee voor de Academie t.o.v. de laureaat.
6. De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wijst elke verantwoordelijkheid af zowel t.o.v. de laureaat als tegenover derden, in geval van ziekte of ongeval tijdens de reizen, verplaatsingen en verblijven van de betrokkene. Zij zal niet tussenkomen in de medische of hospitalisatiekosten, zelfs indien deze het gevolg zijn van de uitvoering van het werkprogramma waarvoor het reiskrediet bestemd is.

De laureaat moet zelf de nodige verzekeringen afsluiten.

4. Reisverslag

Binnen de drie maanden na zijn reis overzee moet de laureaat van de Prijs voor Tropische Geografie de Vast Secretaris van de Academie een verslag bezorgen over het volbrengen van zijn onderzoekswerk, de publicatieprojecten van de resultaten, en een gedetailleerd overzicht van de uitgaven vergezeld van de bewijsstukken.